Tarjoamani psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia 


Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään keskustelun avulla tulemaan tietoiseksi omiin kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä huomioiden koko elämänhistorian vaikutus nykytilanteeseenRistiriitojen ja ahdistuksen juuret ovat usein varhaisissa vuorovaikutussuhteissa tai aikaisemmissa elämänkokemuksissa, joita mieli ei ole kyennyt käsittelemään. Selvitäkseen raskaista kokemuksista, mieli on rakentanut suojautumiskeinoja tai toimintapoja (esim. riippuvuudet, välttämiskäyttäytyminen) jotka tuovat ristiriitoja elämään ja ihmissuhteisiin. 


Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä ihmisen kykyä tunnistaa, ymmärtää sekä käsitellä omia  raskaita elämänkokemuksia, niihin liittyviä tunteita, vahingollisia suojautumiskeinoja, selviytymisyrityksiä sekä sisäisiä ristiriitoja. Käsittelyn seurauksena sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa ovat mahdollisia. Tavoitteena on, että vaikeatkin kokemukset voisivat integroitua osaksi omaa elämänhistoriaa, eikä niitä tarvitse ahdistusta välttääkseen lohkoa pois mielestä ja tietoisuudesta. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen


Terapiaan kuuluu empaattinen, kuunteleva, hyväksyvä, ja toivoa antava ilmapiiri. 

Uskon jokaisessa ihmisessä olevaan potentiaaliin ja mahdollisuuksiin selviytyä vaikeistakin kokemuksista tai elämäntilanteista. Terapiatyöskentely voi auttaa elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden löytymiseen ja oman elämän kokemiseen ainutlaatuisena ja arvokkaana. 


Häpeästä tai peloista vapauduttua, on mahdollista löytää elämänilo sekä luottamus elää omannäköistään elämää rohkeasti. 

Koulutukseni ja työkokemukseni

*Psykofyys. psykoterapian perusteet 11/20-
*Pariterapian täydennyskoulutus 19-20
*Pastoraalipsykologinen yksilöpsykoterapiakoulutus (psykoanalyyttinen) 2016-19 (Valvira) *Työnohjaajakoulutus (STOry) 2012-14 *Sairaalasielunhoidon erikoist.  koulutus  2010   *Sielunhoidon hiippakunnall. erityiskurssi 07-09 
*Pastoraalitutkinto 2008    
*Teologian maisteri (Helsingin yliopisto) 1997


 Olen työskennellyt pappina yli 20 vuotta, josta 10 vuotta sairaalapappina. Tällä hetkellä työskentelen yksilöiden, perheiden ja parien kanssa myös perheneuvojana. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

Sairaalateologin työssä olen saanut kokemusta niin somaattisilta kuin psykiatrisilta osastoilta. Olen kohdannut ihmisiä monenlaisissa kriiseissä ja raskaissa elämäntilanteissa.  Työnohjaajana olen saanut laaja-alaisesti kokemusta terveydenhuollon sekä seurakuntatyön kentältä ohjatessani yksilöitä sekä työntekijäryhmiä.

Psykoterapiakoulutukseeni sisältyi pastoraalipsykologinen osio, jossa tutkittiin psyykkisen ja uskonnollisen puolen sisäkkäisyyttä ihmisessä sekä uskonnollisuuden merkitystä ihmisen elämänkaaren ongelmakohdissa.

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

On ehdottoman tärkeää, että asiakas saa olla terapiassa läsnä kokonaisena ja kaikkine puolineen. 


Terapeuttina työskentelen ja huomioin ihmisen kokonaisvaltaisesti, siten että myös  kehollisuudelle ja hengellisyydelle on terapiassa tilaa. Luonnollisesti kunnioitan jokaisen asiakkaan vakaumusta ja arvoja.